Vision

מהי רפואה פמיניסטית

בשנת 2013 הקמתי את ‘לבריאותה’ על מנת ליישם תיאוריות פמיניסטיות על הפרקטיקה הרפואית. עד אז, השקפת העולם הפמיניסטית והאהבה למקצוע הרפואה התקיימו בי במקביל – נפגשות לעתים ונפרדות, אולי כי התקשיתי להבין איך ניתן לשלב ביניהן. רצף אירועים גרם לי ללוש את שתיהן יחד, ולמזג אותן לדבר אחד – רפואה פמיניסטית.

רפואה פמיניסטית אינה מושג רשמי בקהילה הרפואית בישראל או בעולם, אם כי החיוניות שלה הולכת ומתבהרת, ולאיטה, היא מוצאת את דרכה אל המיינסטרים. הזרם הפמיניסטי אליו אני משתייכת נותן מקום רב להצטלבות מיקומי שוליים, וממנו נגזרים תחומי העניין והשקפת העולם של ‘לבריאותה’.

ליבת הרפואה הפמיניסטית היא ידע אקדמי-מקצועי, הכולל רפואה מודעת מין ומגדר, רפואת להט”ב+ (רפואה גאה) ורפואה חברתית. סביב גרעין הידע ישנה מעטפת של תפיסת עולם פמיניסטית, שמתבטאת בהקפדה על שפה מכלילה, רגישות למגוון אירועי חיים, עידוד אוטונומיה וקבלת החלטות מושכלת ומשותפת (informed \ shared decision making), הימנעות משיפוטיות, ומודעות לפריבילגיות ולאי שוויון בבריאות. המעגל האחרון הוא עיצוב הסביבה הפיזית באופן שיהווה מרחב בטוח, שיהיה נגיש למגוון קהילות, ושישמור על כבוד המטופל/ת.

בהתאם, כמה עקרונות מנחים את המיזם:

– דיוק מדעי. ‘לבריאותה’ נתמכת במחקר רפואי מבוסס ראיות, ככל שקיים, ומייצרת מחקר אקדמי לפי הסטנדרטים המקובלים.
– צמצום פערי בריאות. עיסוק מודגש בסוגיות בריאות הייחודיות לאוכלוסיות מופלות או מודרות, והתייחסות לזווית החברתית של סוגיות רפואיות.
– שפה יוצרת מציאות. שאיפה לשפה ניטרלית מבחינה מגדרית, או בחירה בלשון אשה/מעורבת.
– מרחב בטוח. רגישות לטריגרים וסימון המאפשר לקורא/ת לבחור אם וכיצד לצרוך את התוכן. חוסר סובלנות לאלימות, גזענות, מיזוגניה ולהט”בפוביה.
– אג’נדה חברתית. ללא אינטרסים שיווקיים או כלכליים. תמיכה במיזמים אחרים נעשית ללא תמורה כספית ומתוך אמונה בחשיבותם – לקידום בריאות פמיניסטית. הכנסות מוקדשות לכיסוי ההוצאות השוטפות.

Want to help?

You can help us promote feminist medicine! Fill this form to let us know if you want to volunteer